CO2 Uitstoot

CO2-uitstoot

Vliegtuigen leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2 uitstoot.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende dat de bijdrage van de luchtvaart in 2017 goed was voor 6,5% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. De luchtvaart stootte ruim 54 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2017. (bron cbs)

In 2015 in Parijs hebben meer dan 200 landen afspraken gemaakt om klimaat verandering tegen te gaan door doelen te stellen om gezamenlijk minder co2 uit te stoten.

In Europa hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten.

De Nederlandse overheid is met de doelen aan de slag gegaan en heeft een plan opgesteld, uitleg hierover vind je hier.

Plannen maken is een goed begin, je er aan houden bepaald de effectiviteit.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. (kijk op de website)

Urgenda is de Klimaatzaak tegen de Staat gestart omdat de overheid de urgentie van het klimaatprobleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering daadwerkelijk te voorkomen. De Nederlandse overheid heeft al maar dan tien jaar geleden verklaard dat industriële landen in 2020 tussen de 25 en 40% minder broeikasgassen zouden moeten uitstoten in 2020. Dit verklaarden alle industriële landen aangesloten bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, gebaseerd op de wetenschap.
Sindsdien is de uitstoot wereldwijd alleen maar omhoog gegaan.
Bovendien erkenden diezelfde landen in Parijs in 2015 dat we de temperatuur op aarde niet verder zouden moeten laten oplopen dan 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Vóór 2015 was het doel nog om de temperatuur niet verder op te laten lopen dan 2 graden. Inmiddels weten we dat twee graden temperatuurstijging al zorgt voor het verdwijnen van bijna al het koraal en het Noordpool ijs in de zomer, dus erkennen we dat we moeten streven naar een opwarming die zo veel mogelijk beperkt wordt tot maximaal 1,5 graad. De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 tussen de 25 en 40% te reduceren t.o.v. 1990 is dus alleen maar sterker geworden.

Uitspraak 2015

Op 24 juni 2015 wint Urgenda de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat bij de Rechtbank en dwingt daarmee een stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank stelt de eisers in het gelijk en de overheid moet meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen.

De rechter draagt de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Ondanks de vele goede initiatieven is de CO₂-uitstoot niet gedaald sinds 1990.

De staat gaat tegen de uitspraak in hoger beroep (in cassatie) WAAROM???
De Nederlandse staat heeft zelf de Klimaatwet opgesteld met het doel zich er aan te houden.

Hoewel er dus weer kostbare tijd verloren gaat stelt de rechter Urgenda met haar klimaat-zaak ook in hoger beroep in het gelijk.

De Nederlandse staat zal zich tot het uiterste moeten inspannen om zich aan de klimaatafspraken te houden. Welke consequenties dit gaat hebben voor het overheidsbeleid is nog niet helemaal duidelijk.

Dat dit ook consequenties zal hebben voor de luchtvaart is onvermijdelijk. Minder uitstoot zal op alle vlakken plaats moeten vinden.