Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Met het bekend worden van de aanvliegroutes voor Lelystad Airport ontstonden bij omwonenden in de wijde regio ook grote zorgen over geluidsoverlast. Meer over het effect van geluidsoverlast op gezondheid is te vinden op deze pagina.

Vanuit de overheid en het ministerie en Schiphol wordt steevast beweerd dat het met de geluidsoverlast van Lelystad Airport wel mee valt. Bij bestudering van de stukken die hieraan ten grondslag liggen, blijkt dat er structureel wordt uitgegaan van veel minder geluidshinder dan realistisch te verwachten is. Berekeningen blijken onjuist, er wordt bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethodes en het werkelijk gemeten geluid blijkt steevast hoger dan de berekende geluidsoverlast. Ook met de zgn 'belevingsvlucht', bedoeld om een realistische indruk te geven van de te verwachten geluidsoverlast, bleek van alles mis. Uiteraard bleek de daadwerkelijke geluidsoverlast substantieel groter. Lees hier het rapport  van Leon Adegeest van SATL: "Analyses Belevingsvlucht".

Tot op de dag van vandaag blijven de geluidsberekeningen zeer discutabel. Zo blijken de berekeningen niet extern gevalideerd en is geen optelsom gemaakt met de bestaande geluidsoverlast. Alle listen worden uit de kast getrokken om de geluidsoverlast te bagatelliseren.

Mocht Lelystad Airport open gaan, dan krijgen omwonenden in de verre omtrek van de vliegroutes te maken met aanzienlijke en almaar groeiende (door continue groei van aantal vliegbewegingen) geluidsoverlast. Een schrikbeeld voor velen.

De feiten over geluidsoverlast:

 • Ruim 1 miljoen mensen wonen onder de laagvliegroutes en zullen geconfronteerd worden vlieglawaai dat kunnen oplopen tot meer dan 65 dB (decibel);
 • Het achtergrondgeluidniveau schommelt in niet verstedelijkte delen van Nederland rond de 35-40 dB;
 • ​Elke toename van 3 dB wordt ervaren als een verdubbeling van lawaai, volgens geluidsexperts;
 • het voorlopige doel is 45.000 vluchten per jaar en met vliegtijden tussen 06.00 uur en 00.00 uur betekent dat gemiddeld elke 8 à 9 minuten een laagvliegend vliegtuig overkomt;
 • Het ministerie en Schiphol berekenen geluidsoverlast in plaats van meten. De geluidsberekeningen in de diverse rapporten blijken keer op keer te laag uit te vallen;
 • Ook uit geluidsmetingen tijdens een zgn Belevingsvlucht (een Boeing vloog de toekomstige laagvliegroutes van Lelystad Airport) in 2018 bleek dat het werkelijk gemeten geluid op alle meetpunten aanzienlijk hoger ligt dan het berekende geluid; 
 • De geluidsberekeningen blijven discutabel. Zo ontbreekt de cumulatie van vliegverkeer Lelystad èn Schiphol, noodzakelijk voor een volledig beeld. Zo bleken de berekeningen niet extern gevalideerd (terwijl dat wel was toegezegd aan de Kamer) en wordt bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethodes;
 • Het ministerie van I&W en Schiphol beweren graag dat opening van Lelystad Airport per saldo leidt tot minder geluidshinder in Nederland. Dit is helaas een list. Mocht Lelystad Airport openen, dan zal de geluidsoverlast, óók voor omwonenden van Schiphol, toenemen.

Geraadpleegde experts:

Dr. ing. P. Sijtsma
Advanced AeroAcoustics B.V.

Ing. W. van der Veen
Akoesticus

Dr. ir. L. Adegeest
Consultant. Afgestudeerd in maritieme techniek TU Delft. Gepromoveerd  op onderzoek scheepsbewegingen .

 

Wat kan je qua geluidsoverlast verwachten?

De meest gestelde vraag is wel: Wat kan ik verwachten aan geluidsoverlast? Zoals in de feiten aangegeven, is het voorlopige (let wel: voorlopig, want het aantal van 100.000 is ook al gevallen ...) doel: 45.000 vliegtuigen. Dat betekent 7 tot 8 vliegtuigen per uur.

De geluidsoverlast is afhankelijk van vele factoren. Oa. het type vliegtuig, de belading, of het vliegtuig horizontaal vliegt, stijgt of daalt en uiteraard: de vlieghoogte. Ook is de geluidshinder anders overdag dan 's nachts en anders  in open landelijk gebied dan in dicht bebouwd gebied.

Marjolein Arissen van HoogoverWezep schreef een goed artikel, waarin ze haar ervaringen beschrijft. Lees het artikel hier.

Wil je een idee van geluidsoverlast van vliegtuigen op 1800 meter hoogte?  Zo laag komen ze over van en naar Lelystad Airport. Bekijk dan deze filmpjes.

     

 

Mei 2019. Waarom de geluidsberekeningen van Lelystad Airport niet deugen

Wezep, P. Sijtsma, 15 mei 2019

https://hoogoverwezep.nl/Nieuws/waarom-de-geluidsberekeningen-van-lelystad-airport-niet-deugen

WAT HEBBEN WE GELEERD VAN DE BELEVINGSVLUCHT?

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft in samenwerking met Sensornet geluidsmetingen gedaan op het traject Zwolle - Apeldoorn.
 • Het verschil in decibel tussen het normale omgevingsgeluid en de pieken van de belevingsvlucht leidt tot enige of behoorlijke hinder.
 • De NSG meet in Nijbroek 2 tot 5 dBA (59,3 en 62,6) meer dan de meting van het ministerie in Nijbroek (57,2 en 57,4).
 • Het vliegtuig maakte op alle meetpunten meer lawaai dan is berekend in het milieueffectrapport.

Fouten in de berekening van de geluidsoverlast, waarden veel te laag weergegeven

In de MER2018 is de weergegeven geluidsbelasting (veel) te laag door verschillende structurele fouten.

Bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethode

De berekening van de geluidsbelasting in de MER 2018 voor Lelystad Airport is bewust gedaan met verouderde rekenmethode (NRM) en niet met de methode CEAC doc29 (Doc29) die het ministerie als sinds 2016 bezig is te implementeren. Op basis van de EU-richtlijn moet De Doc29 per 1 januari 2019 worden toegepast op 'belangrijke luchthavens' waar LA ook onder valt. De minister weet dat ze gebruik maken van verouderde rekenmethodes waarvan bekend is dat er grote fouten inzitten maar kiest ervoor deze methode toch te gebruiken.

Dit heeft geleid tot een grote onderschatting van de geluidsbelasting van vliegtuigen en het vliegverkeer van de voor het luchthavenbesluit berekende geluidsbelasting.

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen de berekende geluidscontouren volgens NRM en DOC29, grotendeels te wijten aan foute modellering van atmosferische demping in de NRM.
(Uitgebreide uitleg en verwijzingen naar reken methodes en documenten en kamerstukken vind u op blz 75-86 van het document zienswijze-SATL hier te downloaden.)

Veel hogere meetwaarden Belevingsvlucht is indicatie voor fouten in MER 2018

Op 30 mei 2018 vond de door het ministerie georganiseerde belevingsvlucht plaats. Zoals bekend, zijn er grote verschillen geconstateerd tussen wat gemeten is en wat eerder berekend was. Het gemeten geluid is substantieel hoger dan het berekende geluid.

Op 13 december 2018 publiceerde SATL het rapport: "Analyses Belevingsvlucht" door Leon Adegeest

Het betreft een kritische analyse van de rapporten:
A. “Onderzoek geluidmetingen belevingsvlucht Lelystad Airport”, To70, 17 oktober 2018
Analyse A  toont aan, dat de rapportages van To70 en DGMR incompleet zijn en een onjuist beeld geven van de resultaten.

B. “Contra-expertise Geluid Belevingsvlucht”, DGMR, 10 oktober 2018
Analyse B toont aan dat er wel degelijk een fout in de invoer van het rekenmodel zit, en dat de door de Minister gehanteerde verklaring, dat het binnen de ‘bandbreedte’ valt, onjuist is.

De resultaten van de belevingsvlucht geven aanleiding om de geluidbelasting opnieuw te berekenen met behulp van Doc29. Dit is op verschillende manieren feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Lees meer over het rapport en download het

Cumulatie vliegverkeer Schiphol ontbreekt

Kortom, in het MER 2018 is ten onrechte de cumulatie van vliegtuiglawaai van LA en Schiphol niet betrokken. Aangezien de lage vliegroutes van en naar LA het gevolg zijn van het huidige vliegverkeer van en naar Schiphol, kunnen deze effecten niet los van elkaar gezien worden.

Op grond hiervan kan het MER 2018 niet aan het luchthavenbesluit ten grondslag worden gelegd en kan het luchthavenbesluit niet worden vastgesteld. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk.
(Uitgebreide uitleg en verwijzingen naar reken methodes en documenten en kamerstukken vind u op blz 101-108 van het document zienswijze-SATL hier te downloaden.)

Maart 2019
Wegwijs in de geluidscontouren jungle
Onderzoek: P. Sijtsma

Augustus 2017
Analyse van de geluidstudie voor Lelystad Airport, MER-deelonderzoek 4a
Door dr. Ir. L. Adegeest  is een analyse gemaakt van het deelonderzoek geluid zoals dat bij het MER gevoegd is (versie 1.3 d.d. 27 juli 2017). Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die in het deelonderzoek geluid en andere openbare informatie (bijvoorbeeld zoals gepubliceerd door de Alders Tafel) terug te vinden zijn: Download het document hier

Uitleg bij de berekening van geluidscontouren, waarom de voor Lelystad Airport gehanteerde methode verouderd is en bovendien verkeerd toegepast. Download het rapport hier

Nationale Ombudsman: 'Ik wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer.'

Juli 2020. De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Lees hier meer.

De Stentor: 'Opnieuw twijfels over de geluidsberekeningen van Lelystad Airport'

Oktober 2019. Er is wederom twijfel gerezen over de mate van geluidsoverlast die vliegtuigen van en naar Lelystad Airport in de toekomst veroorzaken. Zowel partijen in de regering als de oppositie eisen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen. Ze vrezen fouten in de geluidsberekening. Lees hier het hele artikel. 

RTVOost: 'Heeft minister de Kamer onjuist geïnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?'

Oktober 2019. Regerings- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen over de geluidberekeningen voor Lelystad Airport. Ze willen weten of de berekeningen wel voldoen aan de wettelijke rekenvoorschriften. Lees het hele artikel hier.

NOS: 'Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport'

November 2018. De berekeningen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport kunnen niet kloppen, schrijven geluidsingenieurs in een rapport. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) baseert zich op ondeugdelijke informatie bij beslissingen rond Lelystad Airport. Dat zeggen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op basis van het onderzoek. Lees hier het hele artikel.

NU.nl: 'Minister gaat extra geluid onderzoeken'

Juli 2018. Het vliegtuig dat onlangs een belevingsvlucht uitvoerde rond Lelystad Airport heeft meer geluid gemaakt dan vooraf was berekend. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat daar onderzoek naar doen. Ze zal ''deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor''. Lees hier het hele artikel.

EenVandaag: 'Geluidsoverlast Lelystad Airport fors onderschat'

Oktober 2017. Geluidsoverlast veroorzaakt door de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport, wordt fors onderschat. De gegevens waarmee de overlast is berekend kloppen niet en er is gebruik gemaakt van onrealistische aannames. Dit blijkt uit onderzoek van de actiegroep HoogOverijssel.  Bekijk hier het item.

De Stentor: 'Dalfser 'pitbull' Adegeest zit Dijksma dwars over vlieglawaai' 

Oktober 2017. Staatssecretaris Dijksma geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in het geluidsonderzoek naar Lelystad Airport, waardoor het Oosten mogelijk meer herrie wacht. Zonder Leon Adegeest (51) uit Dalfsen waren deze fouten waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen.  Lees hier het hele artikel.