Timeline Lelystad Airport

2019

sept

 11 september 2019 Kamerdebat

juli
Op 3 juli 2019 werd bekend dat de opening van Lelystad Airport niet voorjaar 2020 plaatsvindt maar voor onbepaalde tijd is uitgesteld
Als reden wordt aangemerkt dat er een oplossing voor de PAS moet worden gevonden.
Het is de derde keer dat de opening van het vliegveld wordt uitgesteld.
Juni

Uitspraak van de Raad van State over PAS (Programma Aanpak Stikstof)
Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Hiervoor is het ‘programma aanpak stikstof’ opgesteld. Lees hier over het PAS. kort gezegd zorgde dit programma ervoor dat vergunningen verleend konden worden waarbij er in de toekomst een compensatie zou plaatsvinden voor de stikstof neerslag die zou veroorzaakt.
De Raad van State heeft nu beoordeeld dat dit op deze manier niet meer kan, zonder concrete omschreven plannen voor compensatie kan niet zomaar vergunning worden verleend. Voor Lelystad Airport heeft deze uitspraak ook gevolgen.

Juli

Economisch belang van Lelystad Airport;
Rapport Second opinion MKBA Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 voor Lelystad Airport een Maatschappelijke Kosten Baten Studie (MKBA) uit laten voeren door het Bureau Decisio. Vanwege grote vraagtekens bij de juistheid, volledigheid en onafhankelijkheid van dit rapport, hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een second opinion laten uitvoeren. Op 3 juni 2019 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd door Dr. Walter Manshanden.
De Belangrijkste conclusies:

De welvaartseffecten van de groei van de luchtvaart zijn significant te hoog berekend;
– Het welvaartsverlies bij geen opening van Lelystad Airport is significant te laag berekend;
– De effecten van hogere ticketprijzen zijn niet transparant bepaald en onjuist;
– De negatieve effecten op natuur, klimaat en gezondheid zijn groter;
– Er is nauwelijks een positief effect op de werkgelegenheid;
– De effecten op de bewoonbaarheid van de omgeving zijn ten onrechte niet onderzocht.

Ofwel, uit de correcte en volledige Second Opinion blijkt het maatschappelijk belang van Lelystad Airport flink overschat en blijken de negatieve maatschappelijke effecten veel omvangrijker.

Juni

Uitspraak van de Raad van State over PAS (Programma Aanpak Stikstof)
Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Hiervoor is het ‘programma aanpak stikstof’ opgesteld. Lees hier over het PAS. kort gezegd zorgde dit programma ervoor dat vergunningen verleend konden worden waarbij er in de toekomst een compensatie zou plaatsvinden voor de stikstof neerslag die zou veroorzaakt.
De Raad van State heeft nu beoordeeld dat dit op deze manier niet meer kan, zonder concrete omschreven plannen voor compensatie kan niet zomaar vergunning worden verleend. Voor Lelystad Airport heeft deze uitspraak ook gevolgen.

April

De VVR is opnieuw bij de Europese Commissie ingediend, nu MET autonome groei optie! (tegen de wil van de kamer in).

Maart

SATL publiceert document met onderbouwing voor het waarom de voor Lelystad Airport gehanteerde geluidsberekeningsmethode verouderd is en bovendien verkeerd toegepast. Onderzoek: P. Sijtsma Wegwijs in de geluidscontouren jungle
Download het rapport hier

Februari

Ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit en de onderliggende geactualiseerde MER
Download hier het Ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit
In de zienswijze periode (tot 21 feb 2019) die er was voor het wijzigingsbesluit kwamen maar liefst 9.362 zienswijzen ingediend! Waaronder ook een groot aantal van gemeentes en zelfs provincies die te maken krijgen met overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende overlast.
Vanuit SATL komt de meest uitgebreide zienswijze: Lelystad Airport voor gezien
De uitgebreide zienswijze die is ingediend en gepresenteerd in Nieuwspoort op 21 februari 2019 met daarin alle tot dan toe onderzochte aspecten en bezwaren tegen het aangepaste luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Download het rapport hier

2018

December

20 december 2018 Motie Cem Lacin over autonome groei op Lelystad Airport

December

20 december 2018 Kamerdebat Lelystad Airport

Bekijk de uitspraken van coalitiegenoten.

In dit debat spraken oppositiepartijen maar vooral ook coalitiepartijen zich uit tégen het voorstel van de minister C. van Nieuwenhuizen om op LA ook autonome groei toe te staan. De minister beëindigde het debat met de belofte dat ze zich aan de opdracht van de kamer zou houden, geen vracht en geen autonome groei.

 

December

5 december VVR Lelystad Airport wordt afgekeurd door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft negatief geoordeeld over het plan van Minister van Nieuwenhuizen over de zogeheten verkeersverdelingsregel. Met dit juridisch instrument kan worden afgedwongen dat vliegtuigmaatschappijen die zich op Lelystad vestigen, afkomstig moeten zijn van Schiphol. Dit is weer noodzakelijk omdat autonome groei op Lelystad Airport uit den boze is, een keiharde eis van de Tweede Kamer.

Volgens Brussel beteugelt de verkeersverdelingsregel echter te zeer de vrije markt en daarom heeft de Europese Commissie deze regel afgekeurd. Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) is van mening dat de Minister daarmee ‘nieuw huiswerk’ heeft gekregen. D-66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte is ook benieuwd hoe Minister van Nieuwenhuizen hier mee om zal gaan. De oppositiepartijen SP en GroenLinks willen de uitbreiding van Lelystad definitief van tafel, wat passend zou zijn gelet op het negatieve oordeel van de Commissie.

Mei

30 mei 2018 de Belevingsvlucht
Op woensdag 30 mei van 17.20 en 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Dit deed het op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. Op verschillende punten onder de routes werden metingen gedaan en dit leidde tot opzienbarende resultaten: op een aantal meetpunten bleek het gemeten geluidsniveau (flink) hoger te zijn dan het van tevoren berekende aantal decibels.
Het rapport vanuit SATL dat op 13 december 2018 werd gepubliceerd, analyseert de conclusies van het ministerie over de meetresultaten van de belevingsvlucht.
Lees meer over de analyses & conclusies met betrekking tot de belevingsvlucht:

Februari

22 februari 2018 Lelystad Airport wordt uitgesteld naar april 2020.

Februari
‘Lelystad Airport kost 5.000 banen in toerisme-sector’

In februari 2018 verscheen het onderzoek door Kees Baumann over de kosten van Lelystad Airport voor het toerisme in de omgeving van het vliegveld en onder de laagvliegroutes. De conclusie luidt dat er in het Nederlands toerisme 5.000 banen verloren zullen gaan als gevolg van uitbreiding LA. Het onderzoek is een initiatief van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. Het is bedoeld als voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Lees het rapport

2017

november

Advies bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad “Een ander Geluid”

Op verzoek van de minister is er een delegatie samengesteld om advies uit te brengen over de  aansluitroutes naar Lelystad.

De delegatie heeft hiervoor gebruik gemaakt van de resultaten van de internetconsulatie, het Milieueffectrapport Lelystad Airport, de Quick Scan MKBA (2008) en de Actualisatie MKBA (2014).

Een kleine greep uit de observaties van de delegatie:

  1. De locatiekeuze voor Lelystad Airport is gebaseerd op de Tweede Kamer motie De Rouwe / Cramer (2009). Deze motie is door de Kamer aangenomen op een tijdstip dat een te beperkte onderbouwing had plaatsgevonden om de definitieve locatie keuze te bepalen.
  2. Het consultatieproces ‘Alderstafel’ heeft vroegtijdig in het proces adviezen van meerdere partijen ontvangen die aangaven dat, om verschillende redenen, de locatiekeuze Lelystad Airport minder geschikt is voor het positioneren van een nieuwe luchthaven voor grotere verkeersvliegtuigen.
  3. Het consultatieproces ‘Alderstafel’ is vroegtijdig gewaarschuwd dat een keuze voor Lelystad Airport, gezien de luchtruimindeling, tot potentiele problemen zou leiden in de wijdere ‘regio’.
  4. De rapportages van de Alderstafel aan het Ministerie, ter ondersteuning van de besluitvorming door het Ministerie of de Tweede Kamer, hebben nimmer transparant weergegeven dat er meerdere negatieve adviezen werden ontvangen. Bij ontvangst van een negatief advies, was de reactie veelal ‘We studeren nog even verder’.

Download het volledige rapport hier.

november

11 november 2017 Eerste demonstratie tegen het uitbreiden van Lelystad Airport met haar laagvliegroutes

Mensen uit verschillende delen van het land kwamen bijeen op Lelystad Airport om te demonstreren tegen de voorgenomen uitbreiding met de bijbehorende laagvliegroutes.

Het idee dat er door 5 provincies “laag” gevlogen moet worden omdat het vliegverkeer van en naar Schiphol geen hinder mag ondervinden, wil er bij de inwoners onder de aan- en uitvliegroutes niet in.

november

Leon Adegeest presenteert Analyse MER namens HoogOverijssel in een commissievergadering tweede kamer.

“Analyse van de milieueffectrapportage Lelystad Airport door HoogOverijssel” waarin fouten in de MER worden aangetoond. Download hier de analyse

oktober

Staatssecretaris geeft rekenfout in rapport vliegveld Lelystad toe

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma heeft toegegeven dat er rekenfouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de milieugevolgen en de geluidsoverlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze gaat de rekenfouten corrigeren, maar denkt dat het geen gevolgen zal hebben voor de opening van de luchthaven in 2019. Bekijk de uitzending

september

Aanbieden van petitie in Den Haag, 80.000 handtekeningen
Onrust onder de bewoners vertaalde zich in een aantal handtekeningenacties.

Onder muzikale begeleiding werden deze aangeboden op 12 september 2017

Juni

17 mei 2017 Eerste bekendmaking aansluitroutes Lelystad Airport
Bekijk de pdf met daarin (voor leken/ omwonenden) een zeer onduidelijke kaart.
De routes blijken over honderden kilometers laag over 5 provincies te lopen (over stiltegebieden, woonkernen, recreatiegebieden).

2016

September

Herindeling luchtruim gaat langer op zich laten wachten en deze zal niet voor 2023 klaar zijn

2015

April

Luchthavenbesluit
Lelystad Airport zal gaan fungeren als overloop luchthaven voor Schiphol alleen maatschappijen die slots hebben op Schiphol kunnen op LA gaan vliegen. Hiervoor wordt dan een Verkeers Verdelings Regel (VVR) opgesteld.
Op 1 april 2015 werd na een zienswijzenperiode Luchthaven besluit Lelystad gepubliceerd:
Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad
Download hier het luchthavenbesluit 2015
Download hier het verantwoordingsrapport luchthavenbesluit (op zienswijzen en adviezen)
Destijds waren er 956 zienswijzen ingediend

2014

December

Ter voorbereiding op het luchthavenbesluit moet eerst een MER (Milieu Effect Rapportage)worden opgesteld.
Doel van een MER is om, voorafgaand aan het besluit over de groei van de luchthaven, inzicht te bieden in de milieugevolgen.
De opgesteld MER is door de “commissie MER” in eerste instantie afgekeurd vanwege onvolledigheid, het advies luidt:
Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door versto- ring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.

Na aanvulling 2 maanden later wordt de MER goedgekeurd.
MER 2014 Milieu Effect Rapportage 20-12-2018
Download hier de MER 2014

2013

Mei

Het is aan de Alders-tafel duidelijk dat er een herindeling nodig is van het hogere luchtruim, waar nu het Schipholverkeer doorheen gaat. Die herindeling is cruciaal: als de Lelystad-vliegtuigen niet door dit deel van het luchtruim mogen vliegen, moeten ze veel langer laag blijven en veroorzaken ze meer geluidsoverlast.

2009

November

Aanwijzingsbesluit van het luchtvaartterrein Lelystad
Ondanks de negatieve adviezen volgt op 4 november 2009 het aanwijzingsbesluit van het luchtvaartterrein lelystad.

Juli
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) adviseert in een rapport uitgebracht door To70 dat:
.. een vliegveld bij de hoofdstad van Flevoland een heel slecht idee is. Schiphol ligt als een ‘balkon’ boven Lelystad, schrijft LVNL. Om het Schipholverkeer niet te hinderen – een harde voorwaarde – moeten de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het luchtverkeer van en naar Schiphol blijven. Oftewel: het Lelystad-verkeer moet laag blijven.
Dit advies wordt terzijde gelegd en de voorbereidingen voor het vliegveld gaan onverminderd door.Bekijk hier de tekst van Zembla uit 2019 over hoe dit geheime rapport tot voor kort nooit openbaar werd.
Download hier het rapport
Maart

Alderstafel Lelystad wordt opgericht opgericht. Het is een klassiek polderoverleg waarin alle betrokkenen – gemeenten, provincies, omwonenden, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het ministerie, Schiphol – aan tafel zitten om samen te bekijken hoe Vliegveld Lelystad zo goed mogelijk kan worden ingepast, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

2008

Mei

Schiphol wil groeien, dat kan op huidige locatie niet ongeremd doordat omwoners er last van hebben en dus afspraken omtrent groei hebben afgedwongen.

In 2008 adviseert Alders de groei van Schiphol te laten opvangen door twee regionale vliegvelden: Eindhoven en Lelystad.

1993

Januari

Schiphol Group neemt Vliegveld Lelystad over
De naam werd Lelystad Airport en groeide uit tot een belangrijke luchthaven voor de zakelijke luchtvaart.